ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Λεωφορείων Συγκοινωνίες

99442155 99442155 Ανεξαρτησίας αρ. 17, 2540 Δάλι, Λευκωσία