ΔΕΛΤΑ ΤΡΕΪΤΙΝΓ ΝΤΙ.ΑΪ.ΓΟΥΑΪ ΛΤΔ

Τούβλα & Κεραμίδια Αντ/ποι & Εισαγωγείς

25391142 25391142 Ευγενίου Βουλγάρεως αρ. 12, 4153 Πολεμίδια Κάτω, Λεμεσός