ΖΟΡΠΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Αρτοποιεία

25824555 25824555 Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α' αρ. 187, ΤΣΑΚΟΝ ΚΩΡΤ, 3020 Λεμεσός, Λεμεσός