ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κλινικές Γενικές

22456777 22456777 Μπέλαπαϊς αρ. 999, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία