ΚΟΛΑΚΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

Πολιτικοί Μηχανικοί - Μελετητικά Γραφεία

25366066 25366066 Φώτη Κολακίδη αρ. 5, 3031 Λεμεσός, Λεμεσός