ΛΥΣΙΩΤΗΣ ΤΖΙ.ΕΪ. ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝΣ ΛΤΔ

Εργολήπτες Οικοδομικών Εργασιών

24821900 24821900 Δημοσθένους αρ. 28Γ, Ξενοδοχείο Ελυσσό, 6058 Λάρνακα, Λάρνακα
24821902 24821902 Δημοσθένους αρ. 28Γ, Ξενοδοχείο Ελυσσό, 6058 Λάρνακα, Λάρνακα
24821903 Δημοσθένους αρ. 28Γ, Ξενοδοχείο Ελυσσό, 6058 Λάρνακα, Λάρνακα