Σ.Α.Μ.Μ. ΕΝΤΖΙΝΙΑΡΙΓΚ ΛΤΔ

Μηχανουργεία Επισκευές & Κατασκευές

22430485 22430485 Ενότητος αρ. 12Α, 1041 Λευκωσία, Λευκωσία
22347400 Ενότητος αρ. 12Α, 1041 Λευκωσία, Λευκωσία