Σ Λ Μ (ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ) ΛΤΔ

Ζυγαριές & Πλάστιγγες Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22525356 22525356 Λυμπιών αρ. 73Β, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία