ΚΙΜΓΚΑΣ ΙΝΤΑΣΤΡΙΑΛ & ΜΕΤΙΚΑΛ ΓΚΑΣΕΣ ΛΤΔ

Αέρια Βιομηχανικής Χρήσεως

70004045 70004045 Αγιάσματος αρ. 5Ε, 2540 Δάλι, Λευκωσία