ΝΤΕΠΚΟΝ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΛΤΔ

Εργολήπτες Οικοδομικών Εργασιών

22430932 22430932 Λεωφ. Στροβόλου Λεωφόρος αρ. 231, Διαμ. 201, 2049 Στρόβολος, Λευκωσία
22430959 Λεωφ. Στροβόλου Λεωφόρος αρ. 231, Διαμ. 201, 2049 Στρόβολος, Λευκωσία