ΣΤΑΤΟΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΛ ΛΤΔ

Κλιματισμός & Εξαερισμός - Εγκατάσταση & Συντήρηση

22493919 22493919 Ηρώων αρ. 21, 2034 Στρόβολος, Λευκωσία
22493232 22493232 Ηρώων αρ. 21, 2034 Στρόβολος, Λευκωσία