ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Πολιτικοί Μηχανικοί (Εγγεγραμμένοι)

23731005 23731005 Λεωφ. Πρωταρά Λεωφόρος αρ. 65, Ακίν. Βλίττη, κατ. 4-6, 5288 Παραλίμνι, Αμμόχωστος
23826648 Λεωφ. Πρωταρά Λεωφόρος αρ. 65, Ακίν. Βλίττη, κατ. 4-6, 5288 Παραλίμνι, Αμμόχωστος