ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ Μ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ

Εργολήπτες Οικοδομικών Εργασιών

22466466 22466466 Δράμας αρ. 9, Διαμ. 201, 1077 Λευκωσία, Λευκωσία
22760560 Δράμας αρ. 9, Διαμ. 201, 1077 Λευκωσία, Λευκωσία