Α. ΦΙΝΙΡΗΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κερμάτων & Χαρτονομισμάτων Μηχανές Μετρήσεως

22454858 22454858 Κυριάκου Κολοκάση αρ. 23Β, 1082 Λευκωσία, Λευκωσία