ΦΟΙΝΙΡΗΣ Α. ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

Υπαγορεύσεως Μηχανές Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22454858 22454858 Κυριάκου Κολοκάση αρ. 23Β, 1082 Λευκωσία, Λευκωσία