ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΑνΑΔ)

Οργανισμοί & Ιδρύματα Κοινής Ωφελείας

22515000 22515000 Αναβύσσου αρ. 1, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία
22496949 Αναβύσσου αρ. 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία