ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ)

Οργανισμοί & Ιδρύματα Κοινής Ωφελείας

22818100 22818100 Ηρακλέους αρ. 27, Διαμ. 203, 2040 Στρόβολος, Λευκωσία
22660333 22660333 Ηρακλείου αρ. 27, Διαμ. 203, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία