ΡΩΣΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΤΟΥ

Σχολές Μπαλέτου

25584459 25584459 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού Λεωφόρο αρ. 139Α, 3083 Λεμεσός, Λεμεσός