ΛΑΝΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Τούβλα & Κεραμίδια Αντ/ποι & Εισαγωγείς

26913313 26913313 Τζερκέζη, ΠΡΩΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΝΙΤΙ, 4645 Ασώματος Λεμεσού, Λεμεσός