ΤΣΑΕ ΒΕΪ ΤΖΟ

Βελονισμός (Ιατρικός)

22377365 22377365 Λαονίκου Χαλκοκονδύλη αρ. 16, Διαμ. 31, 1071 Λευκωσία, Λευκωσία