ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΣ ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Εργολήπτες Γενικές Εργοληψίες

25870910 25870910 Νέα Βιομηχανική περιοχή, 4180 Ύψωνας, Λεμεσός
25346333 Νέα Βιομηχανική περιοχή, 4180 Ύψωνας, Λεμεσός