ΝΣΡ (ΣΑΫΠΡΟΥΣ) ΛΤΔ

Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22423388 22423388 Λεωφ. Λεμεσού Λεωφόρος αρ. 80, 2014 Στρόβολος, Λευκωσία
22390195 22390195 Λεωφ. Λεμεσού Λεωφόρος αρ. 80, 2014 Στρόβολος, Λευκωσία