Όρoι Πρoβoλής

 1. Οι μεταξύ καταχωριζομένου Συνδρομητή (εφ εξής ο «Συνδρομητής») και Cyta υποχρεώσεις διέπονται από τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο Ν.112(Ι)/2004, την περί Καθαρισμού του Πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας Απόφαση ΚΔΠ 318/2014, και τον Κανονισμό 55 των περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τηλεφωνικών Κανονισμών).

 2. Ο Συνδρομητής, μπορεί να ζητήσει την συμπερίληψη ή την αφαίρεση του από τον Ηλεκτρονικό Ονομαστικό Κατάλογο ή/και Ηλεκτρονικό Χρυσό Οδηγό που βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.cytadirectory.com.cy και www.cytayellowpages.com.cy αντίστοιχα καθώς και την αφαίρεση ή τροποποίηση των στοιχείων του, με γραπτή αίτηση προς τη Cyta και την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων, όπου απαιτείται.

 3. Σε περίπτωση που κάποια καταχώριση έχει παραληφθεί εξολοκλήρου ή έγινε εσφαλμένη κατάταξη αυτής, ή σε περίπτωση ελλειπούς ή εσφαλμένης καταχωρίσεως εξ αιτίας λάθους ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, η ευθύνη της Cyta περιορίζεται στην μερική ή ολική επιστροφή του τέλους καταχώρισης [Καν. 55(12) και Καν.55(13)] στον Συνδρομητή. Σε τέτοια περίπτωση το τέλος καταχώρισης που συμφωνήθηκε θα επιστρέφεται ή θα μειώνεται κατά την κρίση της Cyta και ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραλείψεως ή της αλλοιώσεως.

 4. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει καταχώριση με την προβολή κάποιου γραφικού, ο Συνδρομητής θα αποστέλλει το γραφικό στο προκαθορισμένο από τη Cyta μέγεθος. Σε περίπτωση που το γραφικό υποβληθεί έτοιμο από τον καταχωριζόμενο σε διαφορετικό μέγεθος από τα προκαθορισμένα, η Cyta δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλοίωση της εμφάνισης του.

 5. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλλει στη Cyta όλα τα σχετικά τέλη σύμφωνα με το εκάστοτε τιμολόγιο της Υπηρεσίας.

 6. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης των τελών με ένα (1) μήνα γραπτή προειδοποίηση και ο Συνδρομητής υποχρεούται να πληρώνει τα διαφοροποιημένα τέλη από την ημερομηνία που ορίζεται στην προειδοποίηση.

 7. Η χρέωση αρχίζει με την ολοκλήρωση της καταχώρισης προβολής στους ηλεκτρονικούς Καταλόγους και τερματίζεται με την υποβολή έγγραφης αίτησης για τερματισμό της καταχώρισης.

 8. To τέλος καταχώρισης θα χρεώνεται στον τηλεφωνικό λογαριασμό της τηλεφωνικής συνδέσεως που αναφέρεται στη καταχώριση και θα εισπράττεται από τη Cyta μαζί με τα λοιπά τέλη μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο λογαριασμό και τάσσεται για την εξόφληση του. Αν ο Συνδρομητής είναι συνδρομητής άλλης τηλεφωνικής συνδέσεως δύναται να ζητήσει η οφειλή του να καταχωρείται στο λογαριασμό της συνδέσεως αυτής. Αν ο καταχωριζόμενος δεν διαθέτει κάποια υπηρεσία με τη Cyta τότε η Cyta θα εκδίδει τιμολόγιο, για άμεση προπληρωμή στα ταμεία της, του τέλους καταχώρισης που αντιστοιχεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

 9. Σε περίπτωση μη καταβολής ή μη κανονικής ή εκπρόθεσμης καταβολής της οφειλής στη Cyta, όπως αυτή εμφανίζεται στο λογαριασμό που εκδίδεται, η Cyta έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τις πρόνοιες της Γενικής Σύμβασης Συνδρομητή αναφορικά με την εξόφληση λογαριασμών.

 10. Η Cyta απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα των στοιχείων που παρέχονται από τους Συνδρομητές.

 11. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφωνικής συνδέσεως κ.λ.π.) μεταβληθούν για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος Συνδρομητή, καθολική ή ειδική διαδοχή στην επαγγελματική σχέση ή στην τηλεφωνική σύνδεση, αλλαγή ονόματος ή επαγγέλματος ή επαγγελματικής διευθύνσεως, μεταφορά τηλεφωνικής συνδέσεως, αλλαγή αριθμού αυτής, μεταβολή επωνυμίας ή νομική μορφής νομικού προσώπου, λύση ή συγχώνευση νομικού προσώπου με άλλο κ.λ.π.), ο Συνδρομητής και οι διάδοχοι αυτού δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους καταχώρισης. Εάν η μεταβολή πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία αυτή από την ίδια τη Cyta χωρίς αίτημα ή από υπαιτιότητα του Συνδρομητή (αλλαγή αριθμού τηλεφωνικής συνδέσεως από τη Cyta για τεχνικούς λόγους), το μετά τη μεταβολή τέλος μειώνεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του Συνδρομητή και πάντα κατά την απόλυτη κρίση της Cyta.

 12. Σε περίπτωση που ζητηθεί ή αποφασιστεί μελλοντικά εκ νέου η έκδοση έντυπων Καταλόγων, η Cyta θα μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση αυτή με βάση την υφιστάμενη βάση δεδομένων Ονομαστικού Καταλόγου και Χρυσού Οδηγού αντίστοιχα.

 13. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων καταχώρισης.

 14. Η Cyta καθορίζει τις επαγγελματικές κατηγορίες για τον Ηλεκτρονικό Χρυσό Οδηγό, τις οποίες μπορεί να συμπληρώνει, να τροποποιεί ή να καταργεί.

 15. Η Cyta κατά τη διακριτική της ευχέρεια έχει το δικαίωμα να απορρίπτει μέρος ή και ολόκληρη την προβολή και δεν εγγυάται για τη θέση στην οποία τελικά θα καταχωριστεί η προβολή αυτή στους Ηλεκτρονικούς Καταλόγους, πλην των περιπτώσεων ειδικών προβολών. Σε περίπτωση όμως μερικής απορρίψεως της προβολής, η Cyta θα γνωστοποιεί στον καταχωριζόμενο την τελική μορφή της προβολής.

 16. Οι επαγγελματικές κατηγορίες του Ηλεκτρονικού Χρυσού Οδηγού, σκοπό έχουν τη διευκόλυνση στην αναζήτηση και δεν είναι κατ’ ανάγκην απόλυτα ορθές επαγγελματικές περιγραφές. Η εμφάνιση μιας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη κάτω από μία κατηγορία δεν υποδηλοί ότι αυτός παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρει η συγκεκριμένη κατηγορία, ούτε ότι αυτοί είναι νομικά ή επαγγελματικά κατοχυρωμένοι για την εν λόγω παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Cyta δεν ελέγχει και ούτε φέρει ευθύνη εάν οι διαφημιζόμενοι είναι ή όχι επαγγελματικά κατοχυρωμένοι.