Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται σε όλο το περιεχόμενο και υπηρεσίες («οι Υπηρεσίες») στις οποίες δίνεται πρόσβαση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας («η Ιστοσελίδα»). Με τη χρήση των Yπηρεσιών ο χρήστης αποδέχεται ότι θα δεσμεύεται από τους όρους αυτούς. Οι Yπηρεσίες παρέχονται από την Cyta και περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα Καταλόγων της Cyta για την αναζήτηση στοιχείων που καταχωρούνται στο Χρυσό Οδηγό και Ονομαστικό Κατάλογο «Κατάλογοι».

2. ΕΓΓΡΑΦΗ

2.1. Για την παροχή της υπηρεσίας καταχώρισης σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό Κατάλογο της Cyta, οι χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με το εμπορικό τμήμα στο email: sales@cytayellowpages.com.cy ή στο τηλέφωνο 8000 88 88 για να τους σταλεί το σχετικό έντυπο το οποίο αφού συμπληρωθεί θα πρέπει να αποσταλεί στην Cyta. Σε τέτοια περίπτωση θα τους ζητηθεί να δώσουν κάποια στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση ή άλλες πληροφορίες για σκοπούς εξυπηρέτησής τους. Οι χρήστες είναι υπόχρεοι να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις πληροφορίες για το πρόσωπό τους και υποχρεούνται να διατηρούν και ενημερώνουν τις πληροφορίες αυτές.

2.2. Σε περίπτωση που η Cyta (περιλαμβανομένων των αξιωματούχων και υπαλλήλων της), έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν είναι ψευδείς, μη ακριβείς, μη πρόσφατες ή ελλιπείς, θα έχει το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη καταχώριση στο σχετικό Κατάλογο της χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

3.1. Οι χρήστες δεν θα χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για:

α) Τη μετάδοση ή και διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, ενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, δόλιο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απατηλό, πορνογραφικό, απρεπές, το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή τρίτων ή άλλως πως ακατάλληλο. 
β) Διάκριση, υποβάθμιση ή προσβολή ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τη φυλή, εθνικότητα, ηλικία ή ανικανότητα.
γ) Βλάβη ανηλίκων με οποιοδήποτε τρόπο.
δ) Αποστολή ή διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου το οποίο παραβιάζει την πατέντα, τα συγγραφικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό μυστικό, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
ε) Αποστολή ή και διανομή οποιουδήποτε υλικού που δεν ζητήθηκε ή για το οποίο δεν έχει δοθεί εξουσιοδότηση.
ζ) Παράνομη συλλογή, χρήση ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
η) Προσβολή του Συντάγματος ή οποιουδήποτε νόμου ή διεθνούς Συνθήκης, τα οποία εφαρμόζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

3.2. Η Cyta επιφυλάσσει το δικαίωμα να εμποδίσει ή αναστείλει την πρόσβαση του χρήστη στις Υπηρεσίες σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου 3.

4. ΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με το εμπορικό τμήμα στο email: sales@cytayellowpages.com.cy ή στο τηλέφωνο 8000 88 88 για να ενημερωθούν για τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές για υπηρεσίες καταχώρησης στις Υπηρεσίες.

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Οι χρήστες θα αποζημιώνουν και θα διατηρούν ανέπαφη, τη Cyta, από όλες τις απαιτήσεις, αγωγές ή βάσεις αγωγών, απώλειες, ευθύνες, κόστος και έξοδα περιλαμβανομένων δικηγορικών εξόδων, τα οποία απαιτούνται από ή προκαλούνται σε τρίτα πρόσωπα και τα οποία προκύπτουν από την παράβαση των παρόντων όρων ή τη χρήση των Υπηρεσιών.

6. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

H Cyta διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολογία να:

(α) Αναβαθμίσει, τροποποιήσει ή διακόψει προσωρινά ή οριστικά τις Υπηρεσίες ή να παρεμποδίσει τη χρήση ή να αρνηθεί ή να αναστείλει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
(β) Αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό το οποίο τοποθετείται ή αποθηκεύεται στις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένου αλλά όχι περιοριζόμενου σε, παράβαση των παρόντων όρων. Οι χρήστες θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων όρων. 

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7.1. Η Cyta δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ειδική, παρεπόμενη ή παραδειγματική ζημιά για απώλεια εσόδων, φήμης, ή άλλης ζημιάς η οποία προκαλείται από:

α)    Τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης των Υπηρεσιών.
β)    Οποιαδήποτε προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες οι οποίες λαμβάνονται ή στις οποίες δίδεται πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών.
γ)    Πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση ή μετατροπή δεδομένων.
δ)    Αιτήματα τα οποία προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού.
ε)     Διακοπή των Υπηρεσιών.
στ)   Πληρωμές ή λανθασμένες πληρωμές.

7.2. Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμηση οποιουδήποτε προσώπου ή προϊόντων ή Υπηρεσιών ή προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών επωνυμιών ή εμπορικών σημάτων ή πατεντών ή για παρακοή διατάγματος Δικαστηρίου ή την προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή την παράβαση συμβολαίου ή αστικό αδίκημα ή άλλη προσβολή ή παράβαση δικαιώματος ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω των Υπηρεσιών.

7.3. Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αιτήματα τα οποία προκύπτουν από την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών και δεδομένων για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης της περαιτέρω μεταβίβασης τέτοιων πληροφοριών στον παραλήπτη μιας ζητηθείσας υπηρεσίας ή τη μερική ή ολική απώλεια ή λανθασμένη αποστολή ή τη μη αποστολή αυτών.

7.4. Οι καταχωρήσεις και διαφημίσεις στην ιστοσελίδα της Cyta γίνονται σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι πελάτες στην Cyta, ως η παράγραφος 2 ανωτέρω. Η Cyta δεν φέρει καμιά ευθύνη για την ορθότητα και/ ή νομιμότητα των παρεχόμενων από τους Χρήστες ή/και πελάτες στοιχείων. Η Cyta δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα των καταχωρίσεων ή διαφημίσεων, την ανεπάρκεια ή σφάλμα των καταχωρήσεων ή διαφημίσεων.

7.5. Οι επαγγελματικές κατηγορίες των Καταλόγων σκοπό έχουν τη διευκόλυνση στην αναζήτηση και δεν είναι κατ' ανάγκην απόλυτα ορθές επαγγελματικές περιγραφές. Η εμφάνιση μιας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη κάτω από μια κατηγορία δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι παρέχουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που υποδηλώνει η συγκεκριμένη κατηγορία ούτε ότι νομικά ή επαγγελματικά είναι κατοχυρωμένοι για την εν λόγω παροχή. Η Cyta δεν ελέγχει εάν οι διαφημιζόμενοι είναι ή όχι επαγγελματικά κατοχυρωμένοι.

7.6. Η Cyta δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις είτε ρητές είτε εξυπακουόμενες, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε, εξυπακουόμενες εγγυήσεις, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για οποιοδήποτε σκοπό, οι οποίες με την παρούσα αποκλείονται. Συγκεκριμένα και χωρίς περιορισμό, η Cyta δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα είναι χωρίς διακοπές, έγκαιρη, ασφαλισμένη ή χωρίς λάθη ή ότι η πρόσβαση θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε χρόνο ή τοποθεσία.

8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η Ιστοσελίδα, οι Υπηρεσίες και το λογισμικό το οποίο συνδέεται με τις Υπηρεσίες και όλο το υλικό ή περιεχόμενο, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Cyta. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάθεση, εμπορική εκμετάλλευση ή η δημιουργία παραγώγων έργων από τα πιο πάνω χωρίς τη ρητή και γραπτή εξουσιοδότηση της Cyta.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι διέπονται από Κυπριακό Δίκαιο και οποιοδήποτε θέμα προκύψει θα επιλυθεί ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων.