ΣΙ.ΕΜ.ΕΣ. ΧΑΤΖΗΜΟΙΡΑΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Καθαρισμού Είδη & Υλικά Αντ/ποι & Εισαγ.& Κατ/ματα Πωλήσεων

22498488 22498488 Τεύκρου Ανθία, βιομηχανικη περιοχη ιδαλιου, 2540 Δάλι, Λευκωσία