ΕΞΕΛΟ ΛΤΔ

Χαλιά Αντιπροσώποι & Εισαγωγείς

22485161 22485161 Μετσόβου, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία