ΙΝΤΕΛΙΣΟΦΤ ΛΤΔ

Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Λογισμικό (Προγράμματα Πληροφορικής)

25355005 25355005 Αγίας Ζώνης αρ. 30Α, ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΚΩΡΤ, Διαμ. 101, 3027 Λεμεσός, Λεμεσός
25355006 Αγίας Ζώνης αρ. 30Α, ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΚΩΡΤ, Διαμ. 101, 3027 Λεμεσός, Λεμεσός