ΜΠΟΣΚΟ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝΣ & ΝΤΗΒΕΛΟΠΕΡ ΛΤΔ

Εργολήπτες Οικοδομικών Εργασιών

22814939 22814939 Λεωφ. Αρχ/που Κυπριανού Λεωφόρ αρ. 94Β, 2059 Στρόβολος, Λευκωσία