ΕΑΡ ΦΡΙΖΕΡ ΛΤΔ

Ψυκτικοί Θαλάμοι Αντ/ποι & Εισαγωγείς & Βιομηχανίες

99542904 99542904 Πατρικίου αρ. 13, 2547 Δάλι, Λευκωσία